Photo of teacher

Nguyễn Đăng Hùng

Mobile Developer tại FTech

Học vấn

Học viện kỹ thuật Mật Mã

Chuyên ngành: An toàn thông tin

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Lập trình JAVA, JS , DART, Kotlin, Swift

Lập trình IOS,Android, Flutter

SQLite, Rxdart, MVVM, MVC, clean architecture, OOP, một số Design Pattern phổ biến, Firebase, Restful Api...

Công tác

FTech 1/2023 – Hiện nay

  • Mobile Developer

SYNODUS 10/2021 – 12/2022

  • Mobile Developer