Photo of teacher

Đoàn Ngọc Tú

Mobile Developer tại VPS Security

Học vấn

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Chuyên ngành: Kĩ sư Phần mềm
GPA: 3.11/4.0

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

C, C++

Javacore và Interface Programming.

Java, Kotlin – Android environment

Flutter - Dart

Android Studio, IntelliJ, Eclipse, Netbeans, Dev-C…

Công tác

VPS Security 4/2021 – Hiện nay

  • Mobile Developer

VMO Holdings 8/2020 – 3/2021

  • Mobile Developer

GVN technology company 10/2018 – 7/2020

  • Mobile Developer

FPT software6/2017 – 9/2018

  • Android developer